Chi tiết sản phẩm

VDRG® Avian Adeno Ag Rapid Kit


     1. Mục đích sử dụng

VDRG® Avian Adeno Ag Rapid Kit là một loại xét nghiệm sắc ký miễn dịch để phát hiện kháng nguyên virus Adeno ở gia cầm.